Загадувањето на воздухот е голем проблем во Северна Реп. Македонија и во целиот свет. "Еко Солар дооел" - разви нови технологии  за да го редуцира тој проблем.

Новиот производ се нарекува "Воздушен сончев колектор со ротирачки ќелии".Toj е многу едноставен за инсталирање во секој објект. Ја зголемува температурата внатре во објектот и го филтрира надворешниот воздух од PM честички.
Воздушниот сончев абсорбер има триаголни келии. Секоја страна има своја функција:
1. Максимално догревање на простор, (Прва страна на ќелијата - селективна абсорбирачка површина)
2. Рекламирање и догревање на простор (текстуален рекламиран текст од втората ќелија, намалено загревање)
3. Ладење на простор во летните утра (Трета страна на келијата-рефлексија на сончевото зрачење)

 

 

Air

Хоризонтален воздушен сончев колектор со ротирачки ќелии инсталиран на фасада

 
 
         

  

Вертикален воздушен сончев колектор за греење. Свеж и топол воздух  сончевата енергија за музеи; галерии индустрија; затворени базенти спортски објекти... 

 

Еко Солар е сертифициран трениниг центар за обука на соларни монтажери. Обучувачите имаат сертификат од Занаетчиска комора Кобленц

 

 

 

 
         
 

 

 

 

 

 

 
       
 

  Copyright 2019 Eko Solar  All rights reserved